321.4
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
24.0
میلیون بیپ