320.8
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
23.7
میلیون بیپ